Lyrics to Zmysly,emocje
Zmysly,emocje Video:
delikatny wiatr wpad³ przez okno i siad³ mi na kartce dotkn¹³ w palce pachnia³ emocj¹ z dzieciêcych lat a ja tak mocno poczu³em strach jak walce nie widze gwiazd s³ysze kosmos wizje lataj¹cych miast ju¿ niedaleko ludzie jak zaczarowany las przys³uchuj¹c siê drzewom czujê jak pulsuje w nas co? g³êbokiego próbuje wszystkiego na raz ziemia i niebo pos³uchaj tego na dwa jak jab³ko podzielonego ja to ja a ty ma³a mia³a? mnie za kogo? innego f o k na kartkach a.k.a. nic trudnego hiphop gra a na klatkach jeden od drugiego upadam jak WTC podwójnie czuj mnie chuja wie ile jeszcze siê nauczê na w³asnej ujmie zrozumiem gdy emocje i zmys³y stworz¹ uniê niejeden w t³umie uczciwy skurwiel za tym gdziebym nie by³ co bym prze¿y³ gdybym wiedzia³, co siê zdarzy co wydarzy siê tej nocy mêdrcu zaufaj sercu bo ¿ycie nadal kroczy spójrz mu w oczy ujrzyj wodospady rap potoku nie prorokuj toku pozostaw spokój taki jaki niesie ciemny pokój czworok¹tny niczym pory roku cisza w bloku narastaj¹ca po pó³nocy a my zczilautowani niczym królowie w karocy pijani wytworem emocji zaszokowani owacjami jak czarem cappadocji w pierwszej edycji na pozycji zmys³y od których wyschniête pomys³y znów zab³ys³y niczym wie¿e wiesz o tym, ¿e ka¿dy kto wzniesie siê siebie musi upa?æ na ziemiê lecz zmys³y po które siêgasz a¿ w niebie pozostani¹ przy tobie delikatny wiatr wpad³ przez okno i siad³ mi na kartce dotkn¹³ w palce pachnia³ emocj¹ z dzieciêcych lat a ja tak mocno poczu³em strach jak walce nie widze gwiazd s³ysze kosmos
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind