Lyrics to XX
Yeah, yeah
Yeah, yeah
Why'd you do that?
Yeah, yeah
Yeah, yeah
Why'd you do that?
Yeah, yeah
Yeah, yeah
Why'd you do that?
Yeah, yeah
Yeah, yeah
Why'd you do that?
Yeah, yeah
Yeah, yeah
Yeah, yeah
Yeah, yeah
Why'd you do that?