Tell Me What To Do Lyrics

SHINee

1 And 1

Lyrics to Tell Me What To Do
Tell Me What To Do Video:
[All]Tell Me What To Do
Tell Me What To Do
Tell Me What To Do
Tell Me What To Do

[??] ?? ? I don't know I don't know you
iôdyungm nan
?? ? ??? ?? ??
manungn kór phôgiran tungtan nungnbich
??? ?? ??? ??
radjiman tungrlío muónui uechim
Tell Me What To Do

[??] ??? ??? ?? ??
kungkjjógin tchónkedô ópnungn iónin
??? ?? ??? ??
sigani tunungn pechagin kórkka?
??? ??? ?? ??
kkungtnedji anado imi kkungtnan
Tell Me What To Do

[??] ??? ?? ???
purlidji annung medbungn
?? ?? ???
uri aphe innungnde

[??] ?? ?? ???
nega móndjo tagaga
??? ? ???
mangtarungn kir kkungtesó
?? ??? ? ????
rungrlin nunmure ta tchódjóbórin
? ?? ???? ????
tu pôrungr takadjugô muróborle

[All] Tell Me What To Do
Tell Me What To Do
Tell Me What To Do
Tell Me What To Do

[?] ??? ??? ????
maradji anadô aradjugir
?? ??? ??? ??
muonga tchugiman rettanungn tchakkkag
??? ??? ?? ??
ikssukkan tchon tchera tóndjin mardungr
Tell Me What To Do

[??] ???? ?? ?
musimressttón aphung nar
?? ??? ?? ?
kiphungn sangchórungr namgi nar
?? ??? ??? ???
nega iódjónri pabôran sasirman
??? ?? ?
kkedadkke tiônungn mar

[??] ?? ?? ???
tchiur suman issttamión
???? ???
kungrókkeman riôndamión

[??] ?? ?? ???
nega móndjó tagaga
??? ? ???
mattarung kir kkungtesó
?? ??? ? ????
rungrlin nunmure ta tchódjóbórin
? ?? ???? ????
tu purungr takkadjugo puróbórle

[All] Tell Me What To Do
[??] ?? ???? ??
móndjó maredjugir pare
[All]Tell Me What To Do
[??] Don't cry no more
[All]Tell Me What To Do
[??]?? ??? ?? ???
nóui maungmi narungr pondamión

[All]Tell Me What To Do
[??] Don't cry no more
[??] ????? ??? ? ??
tangiónageman iógióssttón ne tchari
?? ??? ? ??????
nega ópttanungn kung sangsangmanungrôdô
[??] ??? ??? ??? ??? ?
kióndigi siródjió sesangungn munódjió ta

[??] Am I the one for you ? ???
nón óndjejjungm
??? ?? ?? ?
iêdjóne nauá kióndje tchung
?? ?? ???? ???
nega mani piónressttagô maranungn
?? ?? ?? ???
nega kajang mini piónress tchi
The one for me ? ????
nan môrungdjiman
? ??? ?? ??? ??
kungiágssôgungr kiêsog tchôrungdji uri
??? ?? ???? ??
siganungn kiesog mómurdjiman uri
??? ?? ???
siganungn kiesog rimurdji

[?] ? ??? ?? ? ? ???
kung misoga nege uádó ruánage
??? ?? ? ????
chagabttón sônungn tó ttadungtage
??? ? ? ??? ??
uirôbttón tu ke ióngrungni manna
Not lonely lonely lonely lonely
?? ? ?????
tasi nór tungriótabôrge
? ?? ?? ???
nesumungr kiue tamungr ke
??? ?? ?? ?? ? ????
uriman ppegô môdungn kósi ta piónegadô

[??] ?? ?? ??? [?] (?? ?? ???)
nega móndjó (tagaga nega móndjó tagaga)

[??] ??? ? ???
makttarungn kir kkungtesò

[??](Tell Me What To Do)

[??] ?? ??? ? ????
rungrlin nunmure ta tchódjóbórin
? ?? ???? ????
tu pôrôr takkadjugô muróborle

[All] Tell Me What To Do
?? ???? ??
móndjó maredjugir pare

[All] Tell Me What To Do
Don't cry no more

[All] Tell Me What To Do
?? ??? ?? ???
nóui maungmi narungr pondamió

[All] Tell Me What To Do
Don't cry no more

[All] Tell Me What To Do
Tell Me What To Do
Tell Me What To Do
Tell Me What To Do
Songwriters: Dewain Nevins Whitmore, Dong Hyun Kim, Michael Charles Daley, Mitchell Owens, Patrick Michael Smith, Young Jin Yoo
Publisher: Lyrics © Walt Disney Music Company
Powered by LyricFind