Lyrics to Soungourouba
Soungourouba Video:
Ni bé tara lôgôféla
Boro bé sourana yôrô bela
N'doro fla fala kouma chama nan
Nga minigué, mami fô ko nélé non

Ni alla lé yé dén dira
N'ko massa lé fana bé naforo dira aman
Ni alla lé yé lonli dira n'ko
Olé fana bé fourou dira

Oko néma soungourouba
Allah ma fourou dia néra
Oba fô néma soungourouba
Allah ma fourou dia néra

Ni bé tara lôgôféla
Boro bé sourana yôrô bela
N'doro fla fala kouma chama nan
Nga min'gué, mami fô ko nélé non
Ni alla lé yé dén dira
N'ko massa lé fana bé naforo dira aman
Ni alla lé yé lonli dira n'ko
Olé fana bé fourou dira

Oko néma soungourouba
Allah ma fourou dia néra
Oba fô néma soungourouba
Allah ma fourou dia néra

N' Allah ka furu lon sé
Fohi fohi tassa bé ké
An bé ta kognan Allah boro
Ikana yé ko furu lô té na
N' Allah ka ko mi lon sé duniya walai
Fohi fohi tassa bé ké
An bé ta kognan Allah boro
Ikana yé ko furu lô téna
Ayi kana djigui néra
Ikana né mina mô kaman
Allah léma kiti furu hola
Ayi kanadjigui néra

Oko néma soungourouba
Allah ma fourou dia néra
Oba fô néma soungourouba
Allah ma fourou dia néra

(Thanks to Krayzie for these lyrics)
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind