Lyrics to Riu
Riu Video:
'Ecciu sezziada accostau ' e su riu
cara imbecciada 'e su tempu
ti castiada e narrada de ti
narrada de iscì is erroris tusu
e cussu ch'iasta lassau
de una storia chi connoscia
-amigu caru, asi pigau una femmia po un ballu,
ma is passus si contanta in sonusu

Passa, sighi e fumada
gira, tira e ballada
su ecciu in sa riva 'e su riu
unu sonu portau da s'acqua
-buffa- narrada, ca ancora teisi, teisi meda de bivi,
sa currente e comente su ballu
no a ti fai tirai, ma da depisi sighì.

Camminau lungu su riu
in una notte 'e craru
ma no bidìu cussu chi olliu
ca mi pariada de unu scuru
e s'acqua passada,
andaìa e torrada
no si frimmada a castiai
e deu puru forzisi
comente issa depiu fai,
sighì e sighì ad andai,

su ecciu in sa riva 'e su riu
unu sonu portau da s'acqua
-buffa- narrada, ca ancora teisi, teisi meda de bivi,

sa pedra no frimada
e a forza de passai
s'acqua da limada...

(Grazie a Raffaele per questo testo)
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind