Lyrics to Prawy Do Lewego
Prawy Do Lewego Video:
W du¿ej sali du¿y stó³
A przy nim go?ci t³um
Gospodarz zgiêty w pó³
Bije ³ych¹ w szklanê

Cisza chcia³bym toast wznie?æ
Jak mo¿na to na cze?æ
Ojczyzny w której wie?æ
Przysz³o ¿ycie nasze hej

Ref.:
Racja brachu
(Wiêc) wypijmy za to
(A) kto z nami nie wypije
Tego we dwa kije
Prawe do lewego
Wypij kolego
Przecie¿ wiemy nigdy nie ma tego z³ego

A na stole ?ledzik by³
Zobaczy³ go pan Zbych
I poj¹³ dobrze w mig
¯e ?ledzik lubi p³ywaæ

Wsta³ by nowy toast wznie?æ
Za rodzin ?wiêt¹ rzecz
No i te?ciowych te¿
Rodzina to jest si³a!

Ref. Racja brachu..

Dzisiaj m³odzie¿ ju¿ nie ta
U¿ala³ siê pan Stach
Lecz rêk¹ machn¹³ tak
¯e wyla³ barszcz na pani¹

[01:55]Nic to jednak przecie¿ bo
Sukienkê mo¿na zdj¹æ
A toast wznosi kto?
Za dobre wychowanie

Ref.: Racja brachu...

Pana Kazia kolej to
Wiêc krawat ?ci¹gn¹³ bo
Przecie¿ postarza go
I choæ by³ ju¿ na bani

Bez pomocy z gracj¹ wsta³
J¹kaj¹c siê da³ znak
By wypiæ teraz za
Balony pani Mani
Hej

Ref.: Racja brachu...

Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind