Lyrics to Mysle I Nic
Mysle I Nic Video:
Totalna pustka idealny okr¹g Temat rzeka ?ci?le pod pr¹d Stawiam jak okno opór kroplom Latam tam dok¹d inni nie dotr¹ Siêgam rêk¹, dosiêgam denka, uszy jak u fenka i miêkka kanapa siedzê i my?lê i nic kapa jak katar mijaj¹ lata Ja nadal tam trwam jak i latam gdzie? sam potem Zaraz wracam, jaram szlugi jeden za drugim Pasujê niczym drzwi do framugi, bez streszczeñ ?ledzê dywanu deseñ w tym ?wiecie jak w zaczarowanym lesie to zwie siê Kraina, ?nie bez odniesieñ Poniesie ciê jak li?cie jesieñ Ranek zapuka³ ju¿ w okna studia, a my?le od popo³udnia Poprzedniego dnia szukam pomys³ów Lecz brak mi s³ów do barwnych opisów Oczy same zamykaj¹ mi siê, widzê misie Totalna pustka ci¹gnie siê niczym nadzienie w irysie, czy to ?ni siê Czy to ju¿ dzisiejszy dzieñ? sam ju¿ nie wiem Sam ju¿ nie jestem pewien od kiedy widze tylko biel kartki Gdzieniegdzie talent malarski, gdzieniegdzie margines Gdzieniegdzie kratki my?li w umy?le dryfuj¹ niczym statki Natomiast bit ca³y czas dudni, a wszystkie pomys³y jakby na dnie studni To pustka odpowiedzialna za k³ódkê na ustach To pustka odpowiedzialna za ciszê w miastach Nic ju¿ nie wymy?lê, a wiêc tak zostaw totalna pustka My?lê i nic za t¹ pustkê szóstka My?lê i nic s¹ ró¿ne gusta My?lê i nic we? majka ustaw My?lê i nic nie wymyslê Jak frustrat my?lê i nic tu rap tu rób rap my?lê nic Przedstaw pomys³ i przede mn¹ postaw, nic nie wymy?lê, a wiêc tak zostaw.
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind