Lyrics to Miniatury
Miniatury Video:
Mówiê Ci, hiphop najlepszy jak smok lipton tea pot i ³zy z fantazji szczypta a tak poza tym mini wszech?wiaty dla tych kumatych Którzy to ³ykn¹, wypij to szybko i wniknij, a to no bo, to o to biega Szczegó³y jak na konsoli sega Przesada na wreda, kontur wyra?ny taki jak zostawia kreda Kolorstyka wybiegaj¹ca daleko poza setup wiesz jak? Lak ludziki z lega, Ma³e autka, ma³e domy, ma³e krople z nieba Ca³y ma³y ?wiat i ma³y szmal jak za nielegal Ka¿dy ma swoje ma³e co nieco, mu potrzeba Ale bym im to rozjeba³ Mówiê zrobiê Wietnam, wszystko podeptam Wyrównam jak wulkan Etna, masz problem ludzik? Masz problem? Nie ma problemu skoro go nikt nie dostrzega Uwa¿nie zauwa¿, ¿e to gdziekolwiek, wtedy odczuwam drganie powiek Mina niczym zawiesina, obserwuj¹c cokolwiek Mini miniatury nie przeoczy a twe oczy, zapatrzone a¿ je wyba³usz¹ Widok pijanych powietrzem, rozbrzmiewa w uszach Miniatury wype³nione muzyk¹ jak muszla Niespotykaln¹ czarn¹ jak czarna puszcza Zupe³nie niczym trufla Bo te szczególiki wkradaj¹ siê, motaj¹c umys³ jak chochliki Koloryzj¹ my?li niczym barwniki Wykrzywiaj¹ wyraz twarzy niczym tiki Unosz¹ jak baloniki ach, co za mach ?miech po?piech zatyka Oddech, a mini minimale niedostrzegalnie i marne rosn¹ z czasem jak wstrzyki wokalne Bo kiedy? nie dorasta³y poziomem szyn Dzi? dotykaj¹ futryn, widzisz je czy nie? Nie widzisz nie martw siê, wszystko przychodzi z wiekiem.
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind