Lyrics to Masterpiece
La-da-da-da-da-da, da-da
La-da-da-da-da-da, da-da
La-da-da-da-da-da, da-da
La-da-da-da-da-da, da-da

How can it be
That You would love me like this
Like this?
How can it be
That You would love me like this
Like this?

La-da-da-da-da-da, da-da
La-da-da-da-da-da, da-da

How can it be
That You would love me like this
Like this?
How can it be
That You would love me like this
Like this?

You made the moon
You made the stars
You made the sun
And all creation
And still You call me
Your greatest masterpiece
You made the moon
You made the stars
You made the sun
And all creation
And still You call me
Your greatest masterpiece

How can it be
That You would love me like this
Like this?
How can it be
That You would love me like this
Like this?

La-da-da-da-da-da, da-da
La-da-da-da-da-da, da-da
La-da-da-da-da-da, da-da
La-da-da-da-da-da, da-da