Lyrics to Marzenia Senne
Marzenia Senne Video:
Chcesz wiedzieæ co ja robiê , hm niech siê zastanowiê My?lê o Tobie, tylko Ty jeste? w mojej g³owie w moich my?lach Szkoda, ¿e nie widzisz jak za Tob¹ têskniê Brak mi Twych u?miechów, Twych westchnieñ, Twych w³osów Czujê siê nieswojo gdy nie s³yszê Twego g³osu Liczy siê ka¿dy moment spêdzony z Tob¹ Nie zamieni³ bym go z ¿adn¹ pieniêdzy kwot¹ Bo dla mnie noce i dnie s¹ tylko po aby, co robiæ? o Tobie my?leæ Dla mnie to jedyne mo¿liwe wyj?cie, w tych chwilach Kiedy Ciebie obok mnie nie ma to co pozostaje mi to marzenia Ref. Senne marzenia s³odkie marzenia, my?lê o Tobie wtedy kiedy Ciebie obok mnie nie ma. Senne marzenia, s³odkie marzenia, my?lê o Tobie w dal odchodz¹ zmartwienia. Senne marzenia, s³odkie marzenia My?lê o Tobie to ¿e jeste? doceniam. Senne marzenia s³odkie marzenia, my?lê o Tobie i nic nigdy tego nie zmienia. Marzê teraz i bêdê marzy³ kiedy bêdê starszy Niech mnie kto? o marzenia o Tobie oskar¿y, Wtedy bez w¹tpienia jestem winny Nie ma prawa robiæ tego nikt inny, nie pozwolê na to nigdy Marzê podczas ulewnego deszczu i gdy s³oñce ?wieci Od ?witu do zmierzchu za to nie wsadziæ siê do aresztu, ani zakuæ w kajdanki Tylko przyjdê do Ciebie tak jak ksi¹¿ê z bajki i bêdê Ci do ucha szepta³ ¯e Ciê kocham moja piêkna jeste? dla mnie jak królewna, B¹d? pewna tego co do Ciebie czujê, nie ¿artujê Z dnia na dzieñ siê coraz bardziej zakochujê w Tobie, oto co robiê...
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind