Lightsaber (Chinese Version) Lyrics

Exo

SING FOR YOU - Winter Special Album, 2015

Lyrics to Lightsaber (Chinese Version)
Lightsaber (Chinese Version) Video:
n? shì g? dú de hu?
kàn n? b?ng l?ng de mù gu?ng x?n zh?ng y?n cáng zhe x?ng gu?ng
zài wú jìn h?i àn zh?ng yào b? n? cóng chén shuì zh? zh?ng
ruò w? néng ji?ng n? huàn x?ng
g?n suí yu?n f?ng nà dào càn làn rè liè de gu?ng máng
màn màn g?n shòu y?n qián wéi n? zhàn fàng de sh?n liàng

wéi le sh?u hù n? jiàng lín n? shì jiè
w? jiù yào ràng n? qù zhàn fàng ah ah ah

wéi le ji? k?i n? kùn huò zh?ng de gù shì
w? huì zài zhè l? chéng wéi n? de savior
h?i àn zh?ng w? huì j?n wò n? de sh?u
A life saver, Lightsaber X 4
Lightsaber (Drop)

Oh Lightsaber oh
Light Light Light Light Light Woo Oh Woo Oh
Light Light Light Light Lightsaber
Light Light Light Light Light Woo Oh Woo Oh
Light Light Light Light Lightsaber

n? nà dòng jié de x?n z?ng ji?ng bèi w?n nu?n róng huà
zhè y? kè w? men zài zhè k?ng ji?n q? w? wéi gu?ng máng

Here we go
Danger tài w?i xi?n h?i àn zh?ng kàn dào gu?ng máng zài ch? xiàn
zài lí míng ji?ng ji? k?i yè mù qián wéi le n? w? jué dìng y?n cáng su? y?u bú ?n shì xiàn
jiù y? q? z?u zh? yào n? zài w? sh?n bi?n g?n w? chu?n yuè shí k?ng
d?ng nà dào gu?ng máng zhàn fàng de shùn ji?n w? yào n? zàn shí q?ng bì shàng y?n

Light Light Light Light Light Woo Oh Woo Oh
Light Light Light Light Lightsaber
Light Light Light Light Light Woo Oh Woo Oh
Lightsaber Lightsaber

ti?n k?ng bù m?n x?ng gu?ng y?n cáng h?i àn màn ch?ng
w? xi?ng y? j?ng dào le yào ràng n? dú zì m?i lì zhàn fàng
y?n wéi n? lián y?n cáng zhe de y?n lèi d?u y?n gài bú zhù sh?n sh?n f? gu?ng
ti?n kuài liàng de q?ng chén jí ji?ng huí dào yuán wèi

wéi le sh?u hù n? w? cái ch? xiàn dào c?
xún mì dào zhè l? w? zuò n? de savior
h?i àn zh?ng w? chéng wéi n? de gu?ng máng
A life saver, Lightsaber

Light Light Light Light Light Woo Oh Woo Oh
Light Light Light Light Lightsaber
Light Light Light Light Light Woo Oh Woo Oh
Light Light Light Light Lightsaber X 5
Lightsaber
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind