Helfe Kann Dir Keiner Lyrics

BAP

Non-album songs

Lyrics to Helfe Kann Dir Keiner
Helfe Kann Dir Keiner Video:
Wenn de janz kapott bess,
weil op eimohl einer fott ess,
vun dämm de meins,
datte ahn ihm hängs

Wenn de Deck dir op der Kopp fällt,
un dich nix mieh doheim hällt,
weil do keiner ess,
dä met dir verzällt

Jank dir eine drinke, Jung,
schwaad einer ahn,
do setzen doch jenooch erömm,
die och et ärme Dier hann

Helfe kann dir keiner,
se verzällen dir nur Seiwer
vun " waat ens aff,
et weed alles widder joot "

Un dann wähßels'te de Weetschaff
un läufs de janze Stadt aff,
weil de meins,
do möht doch einer sinn, dä de kenns

Do kannste maache, wat de wills, Jung,
do blievste allein,
do kannste nix draan maache, Jung,
et bess wöhr, do jings heim

Do kannste maache, wat de wills, Jung,
do blievste allein....

Helfe kann dir keiner,
se verzällen dir nur Seiwer
vun " waat ens aff,
et weed alles widder joot "
Helfe kann dir keiner,
se verzällen dir nur Seiwer
vun " waat ens aff, et weed alles widder joot "
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind