Lyrics to Eve
Eve Video:
imaji bakari MAINTENANCE
doko wo shikaru SPEAKERS
ganchu no BEAT shiwo mante

OH. sankyu nan

yomo nai bai manansei nai
aru seru wo su BEGGERS
oko mitso no VIRGIN
maruko SIN GIRL

uro ginan nai wo zusa
dokomo no mina SPIDER
SEARCHING no BEAT shiwo mante
gai MY SHOULDER

WHY NOT EVE?
chi hakaru sano wo
Chotto BADGUYS
gato soro PITSURAN ikiban

HELP ME STAND AGAIN!

Umi: so was your drug poisionous?
Tomo: itwosu no makinen LOVE TO YOU
umi: Ritakkunan. what's in [your] mouth?
tomo: sin. dose 16 say dosing pills. yeah.
Umi: so was your drug poisionous?
tomo: say, ritakkunan ima gayou gyoukin
umi: Ritakkunan. what's its name?
tomo: PILLS & PILLS

osure ga EVE, rura EVE wa doko EVE aru.
NOW EVEN itsumo doko, ba nan uru seru.
GO, GO AND DIE EVE. pichi daki ara da daga.
NOW EVEN GO, no sekai wo, no doku BATTLE gai.

*insturments playing*

sanpan mikuru sipen A DRINK
*Sekksu CHEAP choru BEGGERS
go chuno BEAT shiwo maite
gai mote kure
jou keiku bai moto keika
mono mono NIGHT TIME DRUNKARD
garu suimo guto wo shinan
wa sugasa JUST GAVE UP.

Umi: so was your drug poisionous?
Tomo: itwosu no makinen LOVE TO YOU
umi: Ritakkunan. what's in [your] mouth?
tomo: sin. dose 16 say dosing pills. yeah.
Umi: so was your drug poisionous?
tomo: say, ritakkunan ima gayou gyoukin
umi: Ritakkunan. what's its name?
tomo: LESSON LEARNED.

osure ga EVE, rura EVE wa doko EVE aru.
NOW EVEN itsumo doko, ba nan uru seru.
GO, GO AND DIE EVE. pichi daki ara da daga.
Koun na sekai iwo
osure ga EVE, boku su,wa doko EVE aru.
NOW EVEN nante gi moko, ba nan uru sebu.
GO, GO AND DIE EVE. bura EVE . wo tsuko ru dara.
NOW EVEN GO, no sekai wo, koroshi bakurei.
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind