Lyrics to Eh Cumpari
Eh Cumpari Video:
Eh Cumpari, ci vo sunari

Chi si sona

U friscalettu

E comu si sona u friscalettu

U friscalette, tipiti tipiti tamE cumpari, ci vo sunari

Chi si sona

U saxofona

E comu si sona u saxofona

Tu tu tu tu u saxofona

U friscalette, tipiti tipiti tamE cumpari, ci vo sunari

Chi si sona

U mandolinu

E comu si sona u mandolinu

A pling a pling, u mandulin

Tu tu tu tu u saxofona

U friscalette, tipiti tipiti tam

E cumpari, ci vo sunari

Chi si sona

U viulinu

E comu si sona u viulinu

A zing a zing, u viulin

A pling a pling, u mandulin

Tu tu tu tu u saxofona

U friscalette, tipiti tipiti tam

E cumpari, ci vo sunari

Chi si sona

A la trumbetta

Ma comu si sona a la trumbetta

Papapapa a la trumbetta

A zing a zing, u viulin

A pling a pling, u mandulin

Tu tu tu tu u saxofona

U friscalette, tipiti tipiti tam

E compari, ci vo sunari

Chi si sona

A la trombona

Ma comu si sona a la trombona

A fumma a fumma a la trombona

Pa-pa pa-pa pa la trumbetta

A zing a zing, u viulin

A pling a pling, u mandulin

Tu tu tu tu u saxofona

U friscalette, tipiti tipiti tamTipiti tipiti

Tipiti tipiti tam
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind