D'Vêritû Agâge D'Bitu Lyrics

Eluveitie

Vên

Lyrics to D'Vêritû Agâge D'Bitu
D'Vêritû Agâge D'Bitu Video:
Dro, o Dêvo, tovo anexto,
Cue ír anexto, nertos,
Cue ír nertos, Skyans,
Cue ír Skyans, Gothvos,
Cue ís Gothvos, Gothvos ar vêriânjâ,
Cue is Gothvos ar vêriânjâ, y Garo
Cue ir Garo, grâto oljo Bewnans,
Cue in grâto oljo Bewnans, Garo Dêvo:
Dêvo cue olloDade
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind