Denpa No Unabara Lyrics

Orikasa Ai

Non-album songs

Lyrics to Denpa No Unabara
Denpa No Unabara Video:
Ryoko: Tokai no kara sumo E yume womi yukoro Onri mi nitou dou kurada Maiga kono cut tai Ayeka: Denpa no unabara Chou otto nori koete Anata no okei yami Hanao sekisun mashou Ryoko: Kao o minna-chan Ayeka: Itsou ningya Ryoko: Otsori no hanashi Ayeka: Kikasei mashou Dakana kotoba Ryoko: Dakana koeni Both: Dekiru kotora haru Kitte nashai ni nadoshiu Odai wa ewanai * Ryoko: Ai no * Ayeka: Yumi yatte * Both: Uchi yuku wa Anata no mei Ayeka: Tsurenai soru deni Naimi danna datte mo Ryoko: Koe yo kiko tabi ni Shi miru ariga aru Ayeka: Aka reki shite Ryoko: Shi toi tou Ayeka: Ninmo no nakari Ryoko: Kitto kure Doki wo koete Ayeka: Dashou wo koete Both: Kana o yuu mega aru Koko un kyo sai kitto minami Sa haya sa hajimaru Ryoko: Futani Ayeka: Dora manii Both: Nakiwanai Nen kono rinei Kite rashkta minna no shiru Odai wa iranai * Repeat
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind