Lyrics to Démé
Démé Video:
Aya dêmé, môgô lou ko'aya démé oh !
Aya dêmé, douni ya môgô lou ko' aya dêmé !
Aya dêmé, môgô lou ko'aya démé oh !
Aya dêmé, douni ya môgô lou ko' aya dêmé !

A ba muso ko' ama
ko' alé yé duni'ya môgô bê bo gné
ko lon dô matô sera
o'lou té na sé
a ba muso bana, a fatché bana
douni'ya môgô lou ko'aya dêmé

Aya dêmé, môgô lou ko'aya démé oh !
Aya dêmé douni ya môgô lou ko'aya dêmê !
Aya dêmé, môgô lou ko'aya démé oh !
Aya dêmé, douni ya môgô lou ko' aya dêmé !

A fatché ko'ama
ko'alé yé duni'ya mô bé bogné
ko lon'dô na to séra, o'lou téna ké ya
o'lon lé na'na sé
ba'muso bana, a fatché bana
douni'ya môgô lou ko'aya dêmê

Aya dêmé, môgô lou ko'aya démé oh !
Aya dêmé douni ya môgô lou ko'aya dêmê !
Aya dêmé, môgô lou ko'aya démé oh !
Aya dêmé, douni ya môgô lou ko' aya dêmé !

(solo guitare)

A'ma lon a béta minido
a'ma lon a béna moun'ké
a'ma lon a béna mou domou
a'ma lon a béna moun ké
A'ma lon a béta minido
a'ma lon a béna moun'ké
a'ma lon a béna mou domou
A'ma lon a béta minido
a'ma lon a béna mou domou
oh lord !

Aya dêmé, môgô lou ko'aya démé oh !
Aya dêmé douni ya môgô lou ko'aya dêmê !
Aya dêmé, môgô lou ko'aya démé oh !
Aya dêmé, douni ya môgô lou ko' aya dêmé !

A'ma lon a béta minido
a'ma lon a béna moun'ké
a'ma lon a béna mou domou
A'ma lon a béta minido
A'ma lon a béta minido
a'ma lon a béna moun'ké
a'ma lon a béna mou domou
A'ma lon a béta minido
a'ma lon a béna moun'ké
oh lord !

Aya dêmé, môgô lou ko'aya démé oh !
Aya dêmé douni ya môgô lou ko'aya dêmê !
Aya dêmé, môgô lou ko'aya démé oh !
Aya dêmé, douni ya môgô lou ko' aya dêmé !

(solo guitare)

Aya dêmé, môgô lou ko'aya démé oh !
Aya dêmé douni ya môgô lou ko'aya dêmê !
Aya dêmé, môgô lou ko'aya démé oh !
Aya dêmé, douni ya môgô lou ko' aya dêmé !
Aya dêmé, môgô lou ko'aya démé oh !
Aya dêmé douni ya môgô lou ko'aya dêmê !

(Merci à Yann RIOU pour cettes paroles)
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind