Bella Bellissima (Hebrew English) Lyrics

Hadag Nachash

Non-album songs

Lyrics to Bella Bellissima (Hebrew English)
Bella Bellissima (Hebrew English) Video:
Zeh sipur ito ra'ui yeladim lechanech
(x3)

Yom shlishi, shteim-esreh bemai, 1992
yotzet ishah mibeitah biy'rushalaim
yom ragil standarti
lo meyuchad k'mo kol hayamim
pul yeladim barechovot
haytah sh'vitat morim
be'otah sha'ah mamash mechabel ne'elach
mashlich sakin mit'bach
itah dakar shnei ne'arim chafim
od pigu'a metoraf achzari
od pigu'a le'umani

Hu pote'ach bem'nusah
ki acharav dolek hamon
shetofes oto ka'avur mispar shniyot
betoch chanyon
asarot anashim bo'atim bo
hem rotzim lis'gor cheshbon
ani lo shofet otam,
zeh mikreh bli higayon
zeh matav pagum,
atgum, arur, lo barur
aval az magi'ah ha'ishah
umeshanah et sof hasipur
ki al hamechabel hi miyad nish'kenvet
umegonenet begufah
al terorist aval gam adam
shebli gufah
hayah gufah
"ani lo mevin,
lo pachad't
im metoraf mitachtaich
vehahamon ko karov?
lo hayah kal yoter
lakum vela'azov?"
antah la'itonai
she'lo hayah lah zman lach'shov
antah la'itonai
she'lo hayah lah zman lach'shov

Bella bellissima x8

Hamikreh shel ha'ishah hazot
nech'rat li barosh
me'eifo hako'ach lishkav
bli lazuz, bli lach'shosh
sho'el et atzmi mah hayiti oseh bim'komah
lu bediyuk be'otah sha'ah hayiti nikl'a las'vivah
barur li
she'lo hayiti ba vebo'et
aval im lihyot hagun velomar et ha'emet
lo nir'ah li shehayiti mesugal
lin'hog kamoha
harbeh yoter mat'im li lakum velivro'ach
az maximum lenasot
limtzo shoter o mashehu
aval hi shach'vah sham ad shekochoteiha tashu
esrim dakot hi chat'fah sham be'iytot
hayeladim shelah rau ve'lo hifsiku livkot.

Bella bellissima... x8

Hagiveret lesemel lo hafchah
veshmah nimchak
lema'aseh mehatoda'ah.
Ein bul shelah
ulai ki Yisrael od beshelah
ve'lo beshelah
le'ametz lecheikah gibor
sheg'vurato lo milchamtit, gibor
sheg'vurato hi lo tz'vait, gibor
sheg'vurato rak musarit,
gibor ishah, ve'od charedit.

De'i lach ishah yekarah she'lo shachachti
et sipur g'vuratech le'atzmi hivtachti she...

zeh sipur ito ra'ui
yeladim lechanech
(x3)

Bella bellissima... x16
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind