Lyrics to Adon Olom
Adon Olom Video:
Adon olom asher moloch
B'terem kol y'tzirnivro
L'eis nasso
B'cheftzo kol
Azay melech sh'mo nikro

V'acha rey kichlos hakol
L'vado yimloch noro
V'hu hoyoh v'hu hoveh
U'hu yih yeh
B'siforoh

B'yo do afkid ruchi
B'eis i shan v'oi roh
V'im ruchi g'viyossi
Adoshemli
V'lo iroh
Songwriters: SMOLOVER, RAYMOND
Publisher: Lyrics © EMI Music Publishing
Powered by LyricFind