دلبر (Delbar) Lyrics

Amin Rostami

Non-album songs

Lyrics to دلبر (Delbar)
می‌بینمت دل میشه پَر پَر
این چه حسیه آی دلبر
این عشق میکشه منو آخر
این چه حسیه آی دلبر

باتو آرومه دلم، آرومه دلم
تویی آروم دلم به تو محکومه دلم
دلبر میبری هوش و حواس از سر
دلبر بیا بزنیم به سیم آخر
دلبر نکنه نداری قلبمو باور
دلبر بیا که گذشته دیگه آب از سر

تو قلبت آتیشه تو دلِ من بیشتر
این چه حسیه آی دلبر؟
جنگ عقل و قلبه نا‌برابر
این چه حسیه آی دلبر؟

آی باتو آرومه دلم، آرومه دلم
تویی آروم دلم به تو محکومه دلم
دلبر میبری هوش و حواس از سر
دلبر بیا بزنیم به سیم آخر
دلبر نکنه نداری قلبمو باور
دلبر بیا که گذشته دیگه آب از سر

می‌بینمت دل میشه پَر پَر
این چه حسیه آی دلبر؟
این عشق میکشه منو آخر
این چه حسیه آی دلبر؟
باتو آرومه دلم، آرومه دلم
تویی آروم دلم به تو محکومه دلم
دلبر