Era Chiaro. Mi Disse:Caro...Ti Dispiace Se Ti Tolgo Dalla Porta Il Nome? lyrics

Era Chiaro.

Mi Disse:Caro...Ti Dispiace Se Ti Tolgo Dalla Porta Il Nome? lyrics