To Nie Ptak Lyrics

To Nie Ptak lyrics

Goran Bregovic

To Nie Ptak Video:
Lyrics to To Nie Ptak
W kolorowej sukience krz¹ta siê
Raz po raz odwraca g³owê
Uœmiech œle
Móg³byœ przysi¹c ¿e
Widzia³eœ wczoraj skrzyd³a jej
Jak je chowa³a pod sukienkê
Lecz ona

Ref:
To nie ptak czy nie widzisz?
To nie jest ptak
Ona to nie ptak
To nie jest ptak czy nie widzisz?

Kocham ciebie mówi ka¿dy jej ma³y ruch
Lecz ty wœród kolorowych falban szukasz piór
Bo jesteœ pewien ¿e
Wczoraj widzia³eœ skrzyd³a cieñ
Dlatego klatkê zbudowa³eœ
Lecz ona

Ref:
To nie ptak...

Tego dnia, gdy ciemnoϾ skradnie serce ci
Ona w oknie bêdzie œmiaæ siê lecz przez ³zy
Rozpuœci czarnoœæ w³osów i
Zmieniona w kruka skoczy by
Za chwilê oknem tym powróciæ tu
lecz jako

Ref:
Rajski ptak bo tak chcia³eœ
Jako rajski ptak
Rajski ptak
Jako rajski ptak bo tak chcia³eœ!


Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind
Other Goran Bregovic Lyrics
Comments to these Lyrics
Leave a Comment
No comments to these lyrics yet, be the first!