Hora (Hebrew Version) Lyrics

Hora (Hebrew Version) lyrics

Avi Toledano

Rate this song:
1 2 3 4 5
No votes yet, be the first!
Hora (Hebrew Version) Video:
Lyrics to Hora (Hebrew Version) Hora, hora, hora
Od mazhiv hasade she'azavnu az
Od cha'aretz nosset yevulah
Ve'od yafim hem haleylot bichna'an terem hashemesh ola
Od rakevet chotza sham pardes yarok
Chassidah od roga'at me'al
Ve'od nissa ha'arafel ba'emek bein hazricha vehatal
Vegam ha'hora hahi im ha'hey, kola od ole, kola lo nadam
Vegam ha'hora hahi im ha'hey, shira memale libi le'olam
Od shatim ananim al batey ha'ir
Vehayam melatef et hachol
Ve'od nishma eich bilvavot po'em lo zemer yashan umachol
Vegam ha'hora hahi im ha'hey, kola od ole, kola lo nadam
Vegam ha'hora hahi im ha'hey, shira memale libi le'olam
Ley, ley,
Ley, ley,
Ley, ley, ley, ley, ley,
Ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley,
Hora hahi im ha'hey, kola od ole, kola lo nadam
Vegam ha'hora hahi im ha'hey, shira memale libi le'olam
Od mazhiv hasade she'azavnu az
Od cha'aretz nosset yevulah
Ve'od yafim hem haleylot bichna'an terem hashemesh ola
Vegam ha'hora hahi im ha'hey, kola od ole, kola lo nadam
Vegam ha'hora hahi im ha'hey, shira memale libi le'olam
Ley, ley,
Ley, ley,
Ley, ley, ley, ley, ley, ley,
Ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley,
Hora
[ These are Hora (Hebrew Version) Lyrics on http://www.lyricsmania.com/ ]
Other Avi Toledano Lyrics
Comments to these lyrics
Leave a Comment
No comments to these lyrics yet, be the first!
Say you like Lyrics Mania!